Rejestracja na konferencję została zamknięta. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorami. Informujemy, że opłata za rejestrację telefoniczną po zamknięcu rejestracji on-line jest o 100,-PLN wyższa.

Od 20 lutego (piątek) 2015 – internetowa droga rejestracji zostanie zamknięta. Po tym terminie rejestracja będzie możliwa jedynie telefonicznie, pod numerem: 22 662 15 30.

Informacje dla Prelegentów

Zapraszamy do zaprezentowania efektów swojej pracy i podzielenia się wynikami badań oraz prowadzonymi projektami. Tematyka prezentacji może dotyczyć dowolnych badań, których wspólną cechą jest wykorzystywanie eye trackingu.

Prezentacje mogą mieć formę:

 • Referatu
  Referat powinien być przygotowany w formie piętnastominutowego wystąpienia, które może być wsparte prezentacją multimedialną. Po każdym wystąpieniu przewidzianych jest pięć minut na dyskusję.
 • Posteru
  Projekty mogą być zaprezentowane w formie plakatowej. Zachęcamy do tej formy szczególnie autorów projektów będących na wczesnym etapie realizacji.

Możliwe jest również zorganizowanie sesji typu „Forward Thinking”, gdzie każdy z autorów będzie miał 3 min. na krótką prezentację posteru.

Publikacja

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące publikacji badań przedstawionych na III Polskiej Konferencji Eyetrackingowej:

Czasopismo: Studia Psychologiczne
Zeszyt tematyczny: „Okulografia w naukach społecznych i humanistycznych”
Redaktorzy zeszytu: dr Krzysztof Krejtz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Ośrodek Przetwarzania Informacji - PIB), prof. dr hab. Piotr Francuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), prof. dr hab. Sambor Grucza (Uniwersytet Warszawski)
Redaktor prowadzący czasopisma: prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska

W ostatniej dekadzie można zaobserwować znaczący wzrost zainteresowania metodą okulograficzną w obrębie nauk społecznych i humanistycznych, zarówno w badaniach ściśle dziedzinowych, jak i w obrębie badań interdyscyplinarnych. Okulografia cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem m.in. wśród psychologów, lingwistów, translatoryków. Z jednej strony umożliwia empiryczną weryfikację wyników badań uzyskanych za pomocą innych metod, z drugiej zaś, jej zastosowanie daje możliwość stawiania nowych pytań badawczych oraz możliwość poszukiwania empirycznych odpowiedzi.

W przygotowywanym zeszycie tematycznym Studiów Psychologicznych zostaną zaprezentowane: 1) wyniki najnowszych polskich badań wykorzystujących metodę okulograficzną, jakie są obecnie prowadzone w obrębie szeroko ujętych nauk społecznych i humanistycznych – przede wszystkim w obrębie psychologii, lingwistyki, translatoryki, oraz 2) wyniki naukowej i praktycznej refleksji nad samą metodą okulograficzną, jej procedurami, miarami i wskaźnikami.

Redaktorzy Studiów Psychologicznych zapraszają badaczy do udziału w tym projekcie i nadsyłania tekstów oryginalnych artykułów naukowych dotyczących ww. zakresu tematycznego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • tytuł
 • abstrakt (do 200 słów)
 • tekst artykułu (do 40 tysięcy znaków) sformatowany zgodnie z zasadami opracowania materiałów do publikacji w Studiach Psychologicznych
 • pełne afiliacje autorów.

Każdy nadesłany tekst zostanie poddany procedurze recenzji przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

Zgodnie z najnowszą decyzją Rady Naczelnej Studiów Psychologicznych artykuły powinny być przygotowane w dwóch równoległych wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Termin

Termin nadsyłania artykułów upływa 30 czerwca 2015 r.

Przesłanie zgłoszenia:
Zgłoszenie powinno zostać złożone w dwóch miejscach:

 1. poprzez platformę internetową czasopisma: http://studiapsychologiczne.pl/login.php?g=1
 2. przesłane na adres email: kkrejtz@swps.edu.pl. W temacie wiadomości prosimy umieścić: „Publikacja, Konferencja ET 2015”.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt z Redaktorem publikacji, dr Krzysztofem Krejtzem pod adresem email: kkrejtz@swps.edu.pl

Przesyłanie streszczeń

Aby zgłosić chęć wystąpienia na konferencji, należy przesłać streszczenie referatu lub posteru poprzez Formularz Zgłoszenia Referatu. Streszczenie powinno mieć maksymalnie 250 słów. Niezależnie od zgłoszenia referatu, Prelegenci powinni zarejestrować swój udział w Konferencji poprzez Formularz Rejestracyjny.

Na prośbę osób chcących zgłosić referat przedłużyliśmy możliwość wysyłania abstraktów.

Ostateczny termin nadsyłania streszczeń mija w niedzielę 25 stycznia 2015r.